Committees

Training And HR

Chairman: Vipen Vig
 • Tahsin Zahid
 • Pankaj Singh
 • Arvind Fancis
 • Rakesh Kumar

Finance

Chairman: Sujit Panigrahi
 • Neeraj Jain
 • Pankaj Singh
 • Tahsin Zahid
 • Sanjeev Mishra

Standards

Chairman: Pankaj Singh
 • Sujit Panigrahi
 • Tahsin Zahid
 • Vipen Vig
 • Priya Dwivedi
 • Gulshan Khanna

Steering

Chairman: Jalaj Dani
 • Neeraj Jain
 • Vipen Vig
 • Pankaj Singh
 • Tahsin Zahid
 • Sujit Panigrahi